Advokatmekling

Advokatmekling kan være et godt alternativ til vanlig tvisteløsning ved domstolene.
Blant annet kan mekling ved advokat være en måte å unngå en dyr og opprivende rettssak.

I forhold til rettsmekling, har advokatmekling to klare fordeler:

• Advokatmekling kan skje uten at det tas ut stevning. Dette kan være både kostnadsreduserende og konfliktdempende.
• Ved advokatmekling får partene selv anledning til å velge mekleren.

Advokatmekling skjer ved at en advokat opptrer som en upartisk mekler i saken.
Meklerens oppgave er å hjelpe partene til å finne frem til en minnelig løsning på konflikten. Meklingen er frivillig og konfidensiell, unntatt offentlighet.

Dersom partene kommer frem til enighet, skal det nedtegnes en skriftlig avtale.

Arbeidsrett
Vårt firma bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i saker på arbeidsrettens område, herunder særlig saker vedrørende oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold, fremsettelse av erstatningskrav og inndrivelse av lønnskrav og feriepenger.

Arv og skifte
Firmaet yter bistand i forbindelse med behandling av ektefelleskifter, økonomisk oppgjør etter
ugift samliv og arveoppgjør.

Vi bistår bl.a. med å sette opp testamenter og ektepakt.

Barnerett
Kjærevik & Co, advokatfirma AS har bred erfaring innenfor barnerettens område,
herunder saker knyttet til foreldreansvar, fast bosted, samvær, farskapssaker og andre barnerettslige problemstillinger

Vi er spesielt opptatt av å finne gode løsninger med overordnet fokus på hensynet til barnets beste.

Saker som omhandler barnefordeling og samvær er prioriterte i forhold til reglene om fri rettshjelp.

Barnevern
Kjærevik & Co advokatfirma bistår den private part (foreldrene eller barnet selv) i forbindelse med ulike tiltak fra barnevernet rettet mot barn og ungdom.

Vi kan også representere deg/dere i saker for Fylkesnemnda eller domstolene.

I de fleste tilfeller dekker det offentlige advokatkostnadene. Dette gjelder i alle saker om omsorgsovertakelse og akuttvedtak.

Bolig- og husleierett
Kjærevik & Co har lang erfaring i å bistå deg som kjøper eller selger, dersom det oppstår spørsmål angående mangler ved boligen.
Vi kan også bistå dersom en håndverker ikke har utført oppdraget tilfredsstillende. Advokatutgifter i slike saker dekkes ofte delvis av din rettshjelpsforsikring.

Kjærevik og Co bistår både privatpersoner, næringsliv og offentlige myndigheter innen alle rettsforhold knyttet til fast eiendom, slik som bl.a.

• Kjøp og salg av eiendom, herunder tvister om mangler mv.
• Seksjonering
• Tvangsfravikelse
• Husleieforhold, herunder opprettelse av kontrakt, oppsigelse mv.

Erstatningsrett
Kjærevik & Co, advokatfirma AS yter bistand i saker knyttet til erstatningsrettslige spørsmål,
herunder bl.a. trafikkskader, yrkesskader og yrkessykdommer, pasientskader og voldsoffererstatning.

Fiskeri
Vi yter bistand i saker knyttet til fiskerirettslige problemstillinger, herunder bl.a. klagesaker, utredninger,
forhandlinger og prosedyre.

Helse og sosialrett
Kjærevik & Co er spesialisert innenfor helserettslige problemstillinger.

Kontraktsrett
Vi bistår forretningsklienter og privatpersoner ved utforming av kontrakter, ved kontraktsforhandlinger og hvor tvist oppstår om kontraktsrettslige spørsmål.

Psykisk helsevern
Psykisk helsevern omfatter de tilbud som gis gjennom spesialisthelsetjenesten til personer med mentale lidelser.

Psykisk helsevern innebærer enten frivillig eller tvungen behandling. Personer over 16 år kan tas under frivillig psykisk helsevern på grunnlag av eget samtykke.

Kontrollkommisjonen, som er et offentlig organ innenfor psykisk helsevern har til oppgave å føre kontroll med tvangsinnleggelser,
utskrivninger og ellers den kontroll som de finner nødvendig for de sykes velferd.

Kjærevik & Co advokatfirma har bred erfaring og kan bistå i saker innen psykisk helsevern, det være seg spørsmål om berettigelse av tvangsbehandling
eller andre problemstillinger i den forbindelse.

Uavhengig av inntekt og formue kan man få fri rettshjelp i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.

Selskapsrett
Kjærevik & Co, advokatfirma AS yter juridisk rådgiving til små- og mellomstore bedrifter.
Firmaet bistår også der små- og mellomstore bedrifter har behov for juridisk kompetanse i sitt
styre eller ved forhandlinger.

Strafferett / Bistandsadvokat
Strafferetten omfatter både de tilfeller der en person er tiltalt for et lovbrudd, samt de saker der en er blitt utsatt for noe kriminelt og trenger bistandsadvokat.

Vi har bred erfaring i å bistå dersom du blir pågrepet av politiet, fremstilt for varetektsfengsling eller tiltalt i en straffesak.
Dersom du er blitt utsatt for en sedelighets- eller voldshendelse av alvorlig karakter, så vil du i en rekke tilfeller ha krav på bistandsadvokat som vil
veilede deg i prosessen med erstatningskrav og straffesaken.

Trygderett
Vi hjelper deg gjerne med spørsmål knyttet til trygderettslige problemstillinger som eksempelvis retten til arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, sykepenger osv. Vi kan bistå deg i kontakten med NAV, i klageomgangen overfor NAV Klageinstans og ved ankeprosessen til Trygderetten.